محصولات برند پویا ابزار آزما

پارافین ذوب کن
پارافین دیسپنسر
میکروتوم دستی
میکروتوم نیمه اتوماتیک
تیشو پروسسور
بسکت بافت
دستگاه رنگ آمیزی بافت اتوماتیک
تیشو فلوت بث
صفحه سرد کننده
تیشو امبدینگ
میکروتوم اتوماتیک
فروزن سکشن
حمام بافت
هات پلیت
ذوب کن پارافین
کولد پلیت
سایتو سانتریفیوژ
دستگاه راهنمای بیمار
سانتریفیوژ
صفحه گرم کننده